MAKOTO
KARATE KLUB

MAKOTO
KARATE KLUBO našem klubu

Tento klub vznikl původně při ZŠ Hostivař v roce 2000. Byl určen jen pro děti do roku 2011. V létě 2011 byl rozšířen o část dospělých a z původního jména "Oddíl karate ZŠ Hostivař" přejmenován na "Makoto Karate Klub".

V našem klubu jsme se zaměřili především na tradiční formu karate stylu Shotokan. Dostatečný čas je věnován rozcvičkám, nejdůležitější části cvičení, do které jsou zařazovány i terapeutické cviky. Jde například o důkladné procvičení celé páteře, protahování šlachosvalových drah meridiánů plic a tlustého střeva

Základ obvykle tvoří cvičení základních technik – kihon. Dále se rozvíjí studium kata z klasického kánonu Shotokan, tedy zvládnutí základní řady Heian zejména pro nižší technické stupně a postupně mistrovská kata. Nedílnou součástí kata je nácvik bunkai. Součástí tréninků je samozřejmě i cvičení různým forem kumite.

Naše tréninky většinou nejsou zaměřeny na sportovní formu karate i když jsou fyzicky náročné. Hlavním cílem je harmonický vývoj jak vnější, tak i vnitřní.

Jednou z důležitých náplní tréninků je i péče o své fyzické zdraví s použitím reflexní terapie apod.

Klub  je členem Českého svazu karate a Pražského svazu karate.


Význam slova MAKOTO

Toto je důležitý pojem z etikety bojových umění a označuje pravdu a upřímnost cvičícího k sobě samému a k ostatním. Cesta bojových umění je cestou vlastních zkušeností a může přinést výsledky jen tehdy, když je cvičící sám k sobě upřímný, tzn. že uznává svůj vnitřní skutečný stav a zastupuje jej v pravdě i navenek. Pokud pozná pouze svůj předsudek, nemůže růst. Kolem tohoto pojmu se točí celý vnitřní pokrok v bojových uměních a upřímná snaha o jeho uskutečnění umožňuje cvičícímu porozumět mnohým souvislostem vnitřních a vnějších struktur lidské bytosti, např. význam pokory, úcta, láska, čestnost, oddanost, spravedlnost atd. Makoto není souhrnem cností v západním pojetí, nýbrž základem pro lidskou zralost a popud ke každé snaze spojené s určením v rámci lidských možností a cílů.
(Převzato z: Werner Lind - Tradice Karate)


Děti ze ZŠ Hostivař

Tato část klubu je zaměřena na děti (do 14 let) zejména ze ZŠ Hostivař. Děti jsou vyzvednuty z družiny a po tréninku opět do družiny vráceny.

Pokud děti cvičí špatně, nebo jsou nepozorné, dělají dřepy (10 až 20 dřepů). Pokud zlobí, dělají dřepy, jejichž počet se neustále zvyšuje (50, 100, 200,…). Za surové chování, neustálé vyrušování atd. jsou udělovány trestné body. Po získání třetího trestného bodu v průběhu školního roku je žák vyloučen z oddílu.

Každé září probíhá nábor začátečníků od 1. třídy. Děti projdou výběrem a přijmuté budou jen děti pohybově nadané a schopné se soustředit na cvičení. Od října už nejsou přibíráni noví členové.

Cena dle ceníku klubu.


Dospělí a dorost

Tato část klubu je zaměřena na věkovou kategorii 14 až 99 let, začátečníky i pokročilé.

Nábor probíhá v omezené formě celý školní rok do naplnění kapacity dojo.

Cena dle ceníku klubu.